Fiziskās personas datu apstrāde

Pārzinis: 

SIA "V&TLOM",

vienotais reģistrācijas Nr. 40103601014,

juridiskā adrese: Krustabaznīcas iela 14, Rīga, LV- 1006

tālr.+371 67554933

e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Personas datu apstrāde: datu subjekta personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, LR normatīvajiem aktiem un pārziņa izvirzītiem priekšnosacījumiem. 

Līgums: Pārziņa un Datu subjekta/Klienta starpā noslēgts līgums (dokumentu kopums), par metāllūžņu iepirkumu. Ja  Datu subjekta/Klients nesniedz zemāk norādītos datus (Personas dati), tad Līgums ar Datu subjektu/Klientu netiek noslēgts.

Datu subjekts/Klients: fiziska persona, kas noslēdz Līgumu ar Pārzini un saņem pakalpojumu no Pārziņa.             

Personas dati ir fiziskās personas (Datu subjekta/Klienta) obligāti sniegtā informācija Līguma slēgšanas ietvaros, kurus Pārzinis apstrādā šādiem mērķiem:

 

Personas dati

Nepieciešamība

Pamatojums

Vārds, uzvārds

1. Lai noslēgtu Līgumu

2. Lai veiktu naudas samaksu Līguma ietvaros

1.    Datu subjekta/Klienta identificēšana

2.    LR normatīvie akti

Personas kods

Lai noslēgtu Līgumu

1.    Datu subjekta/Klienta identificēšana

2.    LR normatīvie akti

Adrese

 

Lai noslēgtu Līgumu

LR normatīvie akti

Konta numurs un banka

Lai veiktu naudas samaksu Līguma ietvaros

1.    Līguma izpilde

2.    LR normatīvie akti

Personas apliecinoša dokumenta nosaukums un numurs

Lai noslēgtu Līgumu

1.    Līguma izpilde

2.    LR normatīvie akti

Tālruņa numurs

Lai sazinātos ar Datu subjektu/Klientu Līguma ietvaros

Datu subjekta/Klienta sazvanīšana, Līguma ietvaros, neskaidrību gadījumā. 

 

Personas apliecinošs dokuments: personas apliecība un pase (Personu apliecinošu dokumentu likuma 4.panta 1.daļa).

 

Apstrādes nolūki: Līguma izpildes nodrošināšanai.

Personas datu glabāšans ilgums: Līguma ietvaros iegūtie dati tiek glabāti piecus gadus vai tik ilgi, kamēr tie būs nepieciešami Pārziņa interešu aizsardzībai.                                                       

Personas datu nodošana

Personas dati netiek nodoti trešām personām, izņemot Pārzinis var izpaust personas datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 1. tiesību aizsardzības iestādēm pēc to pieprasījuma;
 2. tiesību aizsardzības iestādēm, lai pārzinis aizstāvētu savas tiesiskās intereses;
 3. juristam un/vai zvērinātam advokātam, kas sniedz pārzinim juridisko palīdzību, pārziņa tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

 

Papildus datu subjekta/Klienta datu apstrāde

Pārzinis Datu subjekta/Klienta datus neizmantos automatizētu lēmumu pieņemšana vai profilēšanā.

 

Piekļuve saviem personas datiem

Datu subjektam/Klientam ir tiesības pieprasīt informāciju no Pārziņa vai Pārzinis apstrādā ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem.

 

Personas datu labošana

Ja slēdzot Līgumu rekvizītu zonā ir ieviesusies kļūda, Datu subjektam/Klientam ir pienākums lūgt Pārzinim veikt labojumus Līgumā.       

 

Iebildumi pret datu izmantošanu

Datu subjekts/KLients var pieprasīt, lai, tiesību aktos noteiktos gadījumos, Parzinis ierobežo veidus, kādos Pārzinis izmanto personas datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem, bet ņemot vērā, ka normatīvie akti, Līguma ietvaros, Pārzinim uzliek par pienākumu, noteiktu laika periodu, Datu subjekta/Klienta datus glabāt, šādas datu subjektu iebildes Pārzinis nevarēs izpildīt. 

 

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)

Datu subjekts/Klients ir tiesības prasīt Pārzinim savu personas datu dzēšanu, bet ņemot vērā, ka normatīvie akti, Līguma ietvaros, Pārzinim uzliek par pienākumu, noteiktu laika periodu, Datu subjekta/Klienta datus glabāt, šādas datu subjektu iebildes Pārzinis nevarēs izpildīt līdz nebūs notecējis personas datu glabāšanas termiņš.  

 

Tiesības uz datu pārnesamību

Datu subjekts/Klients ir tiesības prasīt Pārzinim savu personas datu pārnesamību, bet ņemot vērā, ka Līguma ir specifisks darījums visticamāk šādu lūgumu Pārzinis nevarēs izpildīt.

 

Pieprasījumu vai iebildumu iesniegšana

Ja datu saubjektam/Klientam ir jautājumi par data subjekta/Klienta personas datu apstādi, vai datu subjekts/Klients vēlas izteikt pieprasījumu, vai celt iebildumus par datu apstrādi, datu subjekts/Klients jauājumu, pieprasījumu vai iebildumu  var nosūtīti Pārzinim uz Pārziņa adresi vai Pārziņa e-pasta adresi.  

 

Iesniegumu, pieprasījumu vai iebildumu izskatīšana

Pārzinis jautājmu, pieprasījumu, iebildumu izskatīs bez nepamatotas kavēšanās, bet jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jautājuma, pieprasījuma vai iebilduma veiktas.  


Tiesības iesniegt sūdzības

Ja jdatu subjektu neapmierinās Pārziņa atbilde vai datu subjekts uzskatīs, ka Pārzinis veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, datu subjekts var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

 

Izmaiņas privātuma politikā

Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus Klienta personas datu apstrādes politikā.  

 

 

Personas datu apstrāde  - videonovērošana

Teritorijā:

Krustabaznīcas ielas 14, Rīgā

Aplokciema ielas 1B, Rīgā

Nameja ielas 64, Jēkabpilī

Dunduru ielas 5E, Daugavpilī

 

Respektējot jūsu privātumu, par videonovērošanu, Jūs tiekat informēti ar attiecīgām brīdinājuma zīmēm.

Pārzinis:  SIA "V&TLOM",

                 vienotais reģistrācijas Nr. 40103601014,

                 juridiskā adrese: Krustabaznīcas iela 14, Rīga, LV- 1006

    tālr.+371 67554933

    e-pasts  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Piemērojamie tiesību akti: datu subjekta personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un pārziņa izvirzītiem priekšnosacījumiem. 

Datu subjekts: identificēta vai identificējama fiziska persona.               

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Iidentificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru.

Apstrādes nolūki: īpašuma aizsardzībai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai un incidentu izvērtēšanai pārziņa valdījumā esošā teritorijā:

 1. Krustabaznīcas ielā 14, Rīgā;
 2. Aplokciema ielā 1B, Rīgā;
 3. Nameja ielā 64, Jēkabpilī;
 4. Dunduru ielā 5E, Daugavpilī,

turpmāk tekstā katra atsevišķi un kopā Teritorija.

Personas datu veidi: pārzinis no Teritorijas videoierakstiem ievāc šādus personas datus: datu subjekta atrašanās laiks videonovērošanas zonā, datu subjekta attēls, datu subjekta rīcībā esošas lietas, datu subjekta darbība un uzvedība.

Datu glabāšans ilgums:   videonovērošanas dati tiek glabāti līdz 10 dienām. Pēc šī termiņa beigām Pārzinis nodrošina pilnīgu personas datu automātisku dzēšanu. Ja tiek konstatēts īpašuma aizskārums vai incidents uz attiecīgo situāciju attiecināmie videonovērošanas ieraksti tiek glabāti, tik ilgi, kamēr tie būs nepieciešami lietu ierosināšanai un izskatīšanai.                                                                      

Personas datu nodošana

Personas dati netiek nodoti trešām personām, izņemot Pārzinis var izpaust personas datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 1. tiesību aizsardzības iestādēm pēc to pieprasījuma;
 2. tiesību aizsardzības iestādēm, lai pārzinis aizstāvētu savas tiesiskās intereses;
 3. apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties īpašuma apdrošināšanas gadījumam;
 4. juristam un/vai zvērinātam advokātam, kas sniedz pārzinim juridisko palīdzību, pārziņa tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

 

Datu drošība

Peronas dati tiks glabāti uz drošiem serveriem pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, finansiālos un tehniskos resursus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami personas dati tiks minimizēti.

 

Piekļuve saviem personas datiem

Katram datu subjektam ir tiesības pieprasīt par sevi videonovērošanas informāciju, kas ir pārziņa rīcībā. Lai izpildītu šādu pieprasījumu, pārzinis lūgs datu subjektam sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai.

  

Personas datu labošana

Videoierakstā  personas datu labošana nevar notikt, jo videoieraksts ir specifisks personas datu ieguves un fiksēšanas veids.                                           

 

Iebildumi pret datu izmantošanu

Datu subjekts var pieprasīt, lai, tiesību aktos noteiktos gadījumos, parzinis ierobežo veidus, kādos pārzinis izmanto personas datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem, bet ņemot vērā, ka videoieraksts  ir specifisks personas datu ieguves un fiksēšanas veids, šādas datu subjektu iebildes pārzinis nevarēs  izpildīt, kā vien  personas dati pēc iespējas tiks minimizēti.

 

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)

Noteiktos gadījumos, datu subjektam ir tiesības prasīt arī savu personas datu dzēšanu, bet ņemot vērā, ka videoieraksts  ir specifisks personas datu ieguves un fiksēšanas veids, šādas datu subjektu iebildes pārzinis nevarēs  izpildīt, kā vien  personas dati pēc iespējas tiks minimizēti. Lai izpildītu šādu pieprasījumu, pārzinis lūgs datu subjektam sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai. Šadas tiesības datu subjektam neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti uzliek pārzinim par pienākumu saglabāt konkrētos personas datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu pārziņa likumīgas prasības.

 

Pieprasījumu vai iebildumu iesniegšana

Ja datu saubjektam ir jautājumi par data subjekta personas datu apstādi, vai datu subjekts vēlas izteikt                                                                                                                          pieprasījumu, vai celt iebildumus par datu apstrādi, datu subjekts jauājumu, pieprasījumu vai iebildumu  var nosūtīti pārzinim uz pārziņa adresi vai pārziņa e-pasta adresi.  

 

Iesniegumu, pieprasījumu vai iebildumu izskatīšana

Pārzinis jautājmu, pieprasījumu, iebildumu izskatīs bez nepamatotas kavēšanās, bet jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jautājuma, pieprasījuma vai iebilduma veiktas.  


Tiesības iesniegt sūdzības

Ja datu subjektu neapmierinās pārziņa atbilde vai datu subjekts uzskatīs, ka pārzinis veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, datu subjekts var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Izmaiņas privātuma politikā

Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus videonovērošanas privātuma politikā.